Lista dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

 

System E-WUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców weryfikuje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ . System ten potwierdza bądź nie status ubezpieczenia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego pacjent zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie o przysługującym prawie do opieki zdrowotnej bądź posiadać aktualny dokument ubezpieczenia.

Lista dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Osoby zatrudniona:
 • Legitymacja ubezpieczeniowa aktualnie potwierdzona lub
 • kopia druku ZUS ZUA lub ZUS RMUA za ostatni miesiąc
Emeryt/rencista:
 • Legitymacja emeryta/rencisty lub
 • Zaświadczenie z ZUS lub
 • Aktualny odcinek emerytury/renty
Rolnik:
 • Zaświadczenie z KRUS lub
 • Aktualnie poświadczona legitymacja
Bezrobotny zarejestrowany:
 • Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy
Prowadzący działalność gospodarczą:
 • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia oraz aktualny dowód opłacenia ostatniej składki (dowód wpłaty, przelewu, wyciągu bankowego)
Ubezpieczenie dobrowolne:
 • Umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem wpłaty składki
Członkowie rodzin ubezpieczonego:
 • Dowód opłacenia składki przez zgłaszającego wraz z kopią zgłoszenia (RMUA+ZCNA lub ZCZA)
 • Aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę
 • Legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny potwierdzona przez pracodawcę lub ZUS
 • Legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu wraz z odcinkiem wpłaty świadczenia (dla KRUS)
 • Dzieci między 18-26r.ż. dodatkowo legitymacja szkolna/studencka lub dokument o niepełnosprawności
Osoba pełniąca służbę wojskową:
 • Książeczka wojskowa
Ubezpieczony w innym kraju Unii Eu.:
 • Poświadczenie z NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP) na podstawie formularza E106, E109, E120, E121
 • Karta EKUZ wydana przez inny kraj Unii Eu.
Uprawniony do świadczeń pomocy społecznej:
 • Decyzja wójta(burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
Posiadający kartę Polaka:
 • Karta Polaka - dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego
Narażony na kontakt z osobą zakażoną w zakresie badań w kierunku chorób zakaźnych i w trybie nagłym:
 • Dokument tożsamości/uprawnienia potwierdza NFZ
Osoby uzależnione od akloholu/w zakresie leczenia odwykowego i trybie nagłym:
 • Art. 12 pkt 2 Ustawy o Świadczeniach Zdrowotnych Finansowanych ze Środków Publicznych
Osoby uzależnione od narkotyków:
 • Art. 12 pkt 2 Ustawy o Świadczeniach Zdrowotnych Finansowanych ze Środków Publicznych
Osoby z zaburzeniami psychicznymi:
 • Art. 12 pkt 3 Ustawy o Świadczeniach Zdrowotnych Finansowanych ze Środków Publicznych
Pozbawione wolności:
 • Art. 12 pkt 4 Ustawy o Świadczeniach Zdrowotnych Finansowanych ze Środków Publicznych
Dowód ubezpieczenia ważny jest 30 dni od daty wystawienia, bądź opłacenia składki.
Podstawa prawna: Art. 67 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm), Zgodnie z tym artykułem prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.