Dokumenty

Dokument niezbędny do zapisu:

- Dowód osobisty

Ważna informacja!

System E-WUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców weryfikuje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ . System ten potwierdza bądź nie status ubezpieczenia. W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego pacjent zobowiązany jest wypełnić stosowne oświadczenie o przysługującym prawie do opieki zdrowotnej bądź posiadać aktualny dokument ubezpieczenia.

Poradnia dziecięca:

Jeśli rodzice życzą sobie aby  wizyta lekarska, bądź badanie ich małoletniego dziecka odbyło się w obecności innej osoby niż opiekuna prawnego (np.: babcia, opiekunka, ciocia itp.) muszą napisać opatrzone swoim podpisem stosowne upoważnienie  zawierające dane identyfikacyjne swoje, dziecka oraz osoby upoważnionej . Upoważnienie  może być wystawione przez rodzica jednorazowo lub bezterminowo. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w rejestracji przychodni.
Na życzenie rodziców dziecko , które ukończyło 16-ty rok życia może samodzielnie odbyć wizytę lekarską . Warunkiem jest pisemna zgoda rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
Dokumenty do pobrania po kliknięciu w linki